W dniach 28-29 września 2023 r. w Szkole Główniej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja naukowa Nowe wyzwania dla rozwoju zrównoważonego. Konferencja nawiązywała do wieloletniej tradycji organizowania wspólnych debat naukowych przez Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych i ośrodki naukowe, z których pochodzą członkinie i członkowie Stowarzyszenia. Patronat Honorowy nad konferencją objął JM Rektor SGH – dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

Organizatorzy jako cel konferencji wskazali dyskusję teoretyków i praktyków zajmujących się rozwojem zrównoważonym, prezentację badań i działań podejmowanych przez członkinie i członków PSEŚiZN oraz integrację i sieciowanie środowiska badaczek i badaczy. Konferencja (jak wszystkie współorganizowane przez PSEŚiZN) była adresowana zarówno do osób, które ze Stowarzyszeniem już współpracują, jak i tych, którzy chcą lepiej poznać działania podejmowane przez PSEŚiZN.

W konferencji udział wzięło 70 osób z 20 ośrodków naukowych, w tym 41 członkiń i członków Stowarzyszenia reprezentujących różne dyscypliny naukowe. W czasie obrad prezentowane były także wypowiedzi przedstawicieli biznesu, NGO i samorządów lokalnych, czyli wszystkich kluczowych interesariuszy rozwoju zrównoważonego.

Obrady konferencyjne koncentrowały się na poszukiwaniu odpowiedzi na następujące pytania:

  • jakie wyzwania dla rozwoju zrównoważonego wynikają z bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej?
  • jakie bariery diagnozujemy w realizacji celów rozwoju zrównoważonego?
  •  jak różne grupy interesariuszy (w tym szczególnie samorządy, przedsiębiorstwa, szkoły wyższe) praktycznie wdrażają założenia rozwoju zrównoważonego?
  •  jak kształtować politykę klimatyczną i energetyczną Polski w kontekście rozwoju zrównoważonego i sytuacji politycznej?
  •  jakie wyzwania rozwojowe, uwzględniające zasady rozwoju zrównoważonego, stoją przed Polską, Europą, światem?
Otwarcie konferencji

Otwarcie konferencji Autor©Marcin Flis

W trakcie dwóch dni konferencji odbyło się 10 sesji (w tym 2 plenarne i 7 tematycznych – równoległych oraz sesja podsumowująca), w czasie których wygłoszone zostały 44 referaty. Tematyka wystąpień była bardzo interdyscyplinarna, co pokazały sesje tematyczne pod patronatem poszczególnych sekcji Stowarzyszenia, tj. sekcji ekonomiki użytkowania i ochrony wód; sekcji green management; sekcji ochrony klimatu oraz sekcji zrównoważonej energetyki.

Wstępem do referatów przedstawionych w sesjach był panel dyskusyjny nt. Wyzwania i bariery dla rozwoju zrównoważonego, w którym panelistkami/panelistami byli: dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ (Przewodnicząca PSEŚiZN, UŁ); Maciej Fijałkowski (Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy); Piotr Glen (Kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG, SGH); Irena Pichola (Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte).

Dyskusja panelowa dotyczyła następujących kwestii:

  • jakie wyzwania dla rozwoju zrównoważonego pojawiły się na skutek pandemii COVID-19?
  •  jakie bariery dla wdrażania SDG należy uznać za najważniejsze/najpilniejsze do przezwyciężenia
  •  jakie (w ostatnich latach) były największe sukcesy związane z wdrażaniem rozwoju zrównoważonego w Polsce?
  •  jakie działania na rzecz rozwoju zrównoważonego powinny zostać podjęte w perspektywie najbliższych 3-5 lat?

Uczestnicy panelu dyskusyjnego Autor©Marcin Flis

Pierwszego dnia konferencji (tj. 28 września) odbyło się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Zebranie odbyło się w formie hybrydowej , dzięki czemu brali w nim udział także Członkowie Stowarzyszenia, którzy nie byli uczestnikami Konferencji.
W czasie Konferencji zorganizowane zostały warsztaty, które dotyczyły: ryzyk klimatycznych i ich wizualizacji (prowadzenie: mgr Małgorzata Hajto, dr Krzysztof Skotak – Instytut Ochrony Środowiska-PIB) oraz narzędzi wspierających pisanie tekstów naukowych i tematyki publikowania w formule Open Access zgodnie z Planem S (prowadzenie dr Anna Anetta Janowska, Pełnomocniczka Rektora SGH ds. Otwartej Nauki). W ten sposób udział w Konferencji stał się także okazją do poznania nowych narzędzi możliwych do wykorzystania zarówno w pracy naukowej, jak i w dydaktyce.
W wielu wypowiedziach konferencyjnych podkreślana była rola nauki i potrzeba transferu wiedzy związanej z rozwojem zrównoważonym do biznesu i samorządów – to między innymi zadanie i szansa dla naszego Stowarzyszenia.

Rozwój zrównoważony jest także w SGH postrzegany jako jeden z kluczowych aspektów działania uczelni, a o wadze jakie tej problematyce przypisujemy świadczyć może obecność Rektora ds. Rozwoju dra hab. Romana Sobieckiego, prof. SGH w czasie sesji otwarcia, a JM Rektora SGH dra hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH na podsumowaniu Konferencji. Uczestnikami obrad byli także Dziekani Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH i dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH).

Podsumowanie konferencji

Podsumowanie konferencji Autor©Paweł Gołębiowski

Wszystkim, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie do SGH i brali udział w Konferencji składamy podziękowania. Mamy nadzieję, że był to dla Państwa czas dobrze i miło spędzony, na dyskusjach naukowych i kuluarowych spotkaniach.

W imieniu organizatorów: Paulina Legutko-Kobus, Ewa Jastrzębska, Agata Lulewicz-Sas, Paweł Bartoszczuk

Skip to content