Zarząd

Zarząd PSEŚiZN kadencji 2022-2026: 

Przewodnicząca: prof. UŁ dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska

Absolwentka handlu zagranicznego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniona w Katedrze Ekonomii Rozwoju. Zainteresowania naukowe: ekonomia zasobów naturalnych, ekonomia zrównoważonego rozwoju, współpraca międzynarodowa w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego, zarządzanie środowiskowe.

Wiceprzewodnicząca: prof. US dr hab. Barbara Kryk

Uniwersytet Szczeciński

Wiceprzewodniczący: prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski

Doktor habilitowany ekonomii, psycholog i biolog, pracownik Wydziału Ekonomicznego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Stypendysta rządu szwedzkiego i litewskiego, stażysta na uczelniach w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Zainteresowania naukowe: rozwój zrównoważony, konsumpcja energii, uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach przyrodniczo cennych oraz problematyka sprawiedliwości dystrybutywnej.

Sekretarz: dr inż. Joanna Godlewska

Absolwentka ochrony środowiska, doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt na Politechnice Białostockiej. Zainteresowania naukowe: rozwój zrównoważony na szczeblu lokalnym oraz zarządzanie środowiskiem. Wykonawca lub kierownik w ponad 20 projektach badawczo-wdrożeniowych związanych m.in. z gospodarką niskoemisyjną i programowaniem rozwoju zrównoważonego, we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwami.

Skarbnik: dr hab. Karol Mrozik

Absolwent gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, pracownik Katedry Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, stypendysta oraz stażysta Deutsche Bundesstiftung Umwelt i krajowy koordynator programu stypendialnego DBU w Polsce. Zainteresowania naukowe: zintegrowane gospodarowanie zasobami wodnymi na obszarach podmiejskich podlegających procesom suburbanizacji (głównie w obszarach metropolitalnych), w tym problemy lokalnych podtopień, przeciwdziałania suszy i planowania rozwoju małej retencji wodnej.

prof. WSB dr hab. Arnold Bernaciak

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Doradca jednostek samorządowych w zakresie rozwoju lokalnego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami. Zainteresowania naukowe: rozwój zrównoważony miast i regionów, edukacja dla zrównoważonego rozwoju, zarządzanie środowiskowe.

dr hab. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH

Absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej, Instytut Przedsiębiorstwa. Stypendium rządowe – Japan Society for Promotion of Science. Wykładowca i stażysta na Northeastern Illinois University w Chicago w USA oraz na Uniwersytecie w Aarhus w Danii. Ekspert w grupach roboczych i grupach zadaniowych Eurostatu i Parlamentu Europejskiego. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Członek komitetu organizacyjnego i międzynarodowych konferencji naukowych Enviroinfo, Water Economy and Statistics, Risk analysis, międzynarodowych warsztatów z modelowania statystycznego. Autor ponad 90 publikacji naukowych poświęconych wodzie, globalnemu modelowaniu wód, zasobom naturalnym, problemom środowiskowym, szczególnie zainteresowany biogospodarką (działalność polegająca na wykorzystaniu biotechnologii, bioprocesów i bioproduktów) jako możliwego sposobu rozwiązania problemu wyczerpywania się zasobów naturalnych, w tym wody, różnorodności biologicznej. Prezenter referatów na konferencjach zagranicznychw Chinach, Japonii, USA, Austrii, Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Grecji, Włoszech, Danii. Członek towarzystw międzynarodowych, komitetów organizacyjnych konferencji międzynarodowych. Ekspert w międzynarodowych projektach związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej. Autor ekspertyz dla Komisji Europejskiej w dziedzinie środowiska i wody.
 

prof. dr hab. Stanisław Czaja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. UMCS dr hab. Agnieszka Karman

Doktor habilitowany Nauk o zarządzaniu i jakości. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu zarządzania środowiskowego, rozwoju zrównoważonego organizacji, gospodarki cyrkulacyjnej.

Dr hab. Karol Kociszewski 

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Katedrze Ekonomii Ekologicznej. Prowadzi badania w zakresie ekonomii ekologicznej i ekonomii rozwoju skoncentrowane na zrównoważonym rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, międzynarodowej polityki rozwojowej i polityki ekologicznej Unii Europejskiej (autorstwo lub współautorstwo ponad 130 publikacji – monografii, artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach i podręcznikach akademickich). W pracy dydaktycznej (z ponad dwudziestoletnim stażem) zajmuje się ekonomią rozwoju, zrównoważonym rozwojem, ekonomią środowiska, rynkami produktów ekologicznych i historią myśli ekonomicznej. Uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w 2002 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a w 2014 r. stopień doktora habilitowanego. Prowadził wykłady na Uniwersytecie w Porto i w CARINTHIA University of Applied Sciences. Prowadzi również wykłady w programie studiów zagranicznych Syracuse University (The Culture and Politics of Reconciliation in Central Europe). Jest wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk oddz. w Katowicach i członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

 

dr inż. Wojciech Zbaraszewski

Ekonomista, społecznik, kierownik Pracowni Finansów na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zainteresowania naukowe: rozwój zrównoważony, efekty ekonomiczne obszarów chronionych, ekonomia zasobów naturalnych.

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: dr Monika Paradowska

Ekonomistka, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka ponad 60 publikacji poświęconych przede wszystkim problemom zrównoważonego rozwoju transportu. Główne zainteresowania naukowe: zrównoważony rozwój, zrównoważony transport, polityka transportowa na różnych poziomach, wybory ekonomiczne i zachowania transportowe.

Wiceprzewodnicząca: dr inż. Anna Dubel

Doktor nauk ekonomicznych, specjalizuje się w ekonomii środowiska i zarządzaniu środowiskiem, adiunkt w Katedrze Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Główny Specjalista w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Prowadziła badania naukowe podczas staży w International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) w Austrii, Aston Science Park – Aston University, Birmingham, UK i Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) we Włoszech. Zainteresowania naukowe: analiza ekonomiczna skutków zmian klimatu i adaptacji, instrumenty ekonomiczne w zarządzaniu ryzykiem katastrof naturalnych i w gospodarce wodnej, partycypacyjne zarządzanie na obszarach cennych przyrodniczo.

Wiceprzewodnicząca: dr Agnieszka Thier

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sekretarz: dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska

Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, dr inż. nauk rolniczych, od 2000 roku pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Honorowy Przewodniczący: prof. dr hab. Kazimierz Górka

Kazimierz Górka profesor zwyczajny doktor habilitowany, absolwent WSE w Krakowie, w latach 1963-2015 pracownik WSE, później Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Zakładu Ekonomiki Przemysłu, dyrektor Instytutu Ekonomiki Przemysłu, kierownik Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej w latach 1987-2008, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Zarządu Oddziału Polskiego przy Europejskim Stowarzyszeniu Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (EAERE), redaktor Biblioteki „Ekonomia i Środowisko” i członek rady programowej czasopisma „Ekonomia i Środowisko”.

Formularz kontaktowy

9 + 5 =

Kontakt

E-mail

kontakt@psesizn.pl

Address

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
ul. Gramatyka 10/105
30-067 Kraków, Poland

Skip to content