Historia

Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (European Association of Environment and Resource Economists – EAERE) powstało w połowie lat osiemdziesiątych, zaś oficjalną działalność rozpoczęło w 1990 roku. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w sądzie w Siegen (Niemcy) i tam ma swoją oficjalną siedzibę.

Polski Oddział Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych powstał w 1991 roku dzięki zaangażowaniu profesorów: Tomasza Żylicza z Uniwersytetu Warszawskiego, Kazimierza Górki z Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Bazylego Poskrobko z Politechniki Białostockiej.

W czerwcu 1990 roku z inicjatywy prof. dr hab. Bronisława Kamińskiego (ówczesnego Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa) miało miejsce spotkanie około 60 wybitnych polskich ekonomistów. Spośród zebranych wybrano zespół organizacyjny, którego posiedzenie robocze odbyło się miesiąc później. W czasie tego zebrania powołano Komitet Założycielski, który w marcu 1991 roku zorganizował Zjazd Założycielski Polskiego Oddziału Stowarzyszenia w Krakowie. W Zjeździe tym uczestniczyło około 100 ekonomistów reprezentujących wszystkie najważniejsze ośrodki naukowe i naukowo-dydaktyczne w Polsce.

Do 2014 roku Stowarzyszenie funkcjonowało jako Polski Oddział EAERE. Na wniosek władz EAERE nazwa stowarzyszenia została zmieniona na Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Oficjalnie w dniu 9 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Krakowie wpisał do KRS nową nazwę Stowarzyszenia.

WALNE ZGROMADZENIA

Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych – Oddział Polski

09.03.1991 r.

Zjazd Założycielski

Kraków

26.03.1993 r.

I Walne Zgromadzenie

Kraków

22.09.1994 r.

II Walne Zgromadzenie

Wrocław

27.01.1997 r.

III Walne Zgromadzenie

Warszawa

21.09.1998 r.

IV Walne Zgromadzenie

Rajgród

19.06.2000 r.

V Walne Zgromadzenie

Łódź

16.09.2002 r.

VI Walne Zgromadzenie

Augustów

20.09.2004 r.

VII Walne Zgromadzenie

Olsztyn

25.09.2006 r.

VIII Walne Zgromadzenie

Kraków

23.09.2008 r.

IX Walne Zgromadzenie

Katowice

20.09.2010 r.

X Walne Zgromadzenie

Wrocław

WALNE ZGROMADZENIA

Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

05.12.2012 r.

XI Walne Zgromadzenie

Wrocław

04.12.2013 r.

XII Walne Zgromadzenie

Białowieża

13.10.2014 r.

XIII Walne Zgromadzenie

Łódź

11.05.2015 r.

XIV Walne Zgromadzenie

Kołobrzeg

19.10.2016 r.

XV Walne Zgromadzenie

Kraków

24.05.2017 r.

XVI Walne Zgromadzenie

Szczecin

25.10.2018 r.

XVII Walne Zgromadzenie

Łódź

19.09.2019 r.

XVIII Walne Zgromadzenie

Warszawa

21.09.2022 r.

XXI Walne Zgromadzenie

Poznań

Cel działalności Stowarzyszenia

Działalność Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych ma na celu podniesienie poziomu badań naukowych, wywieranie wpływu na politykę ekologiczną w poszczególnych państwach oraz sprzyjanie integracji tej polityki w Europie i na świecie. Cele działalności Stowarzyszenia określone są następująco:

 • stymulowanie rozwoju dyscyplin ekonomicznych, których przedmiotem jest ochrona środowiska oraz zasoby naturalne;
 • inicjowanie i prowadzenie badań naukowych nad środowiskowymi aspektami rozwoju gospodarczego;
 • oddziaływanie na politykę ekonomiczną w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki zasobami naturalnymi;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej;
 • kształtowanie świadomości ekonomicznej i ekologicznej działaczy gospodarczych i społeczeństwa, przez wymianę informacji, edukację oraz propagowanie przedsięwzięć ochronnych i oszczędnościowych.

W czerwcu 1991 roku wspólnie z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska zorganizowano seminarium dyrektorów przedsiębiorstw i kierowników zakładowych służb ochrony środowiska z 80 jednostek przemysłowych Polski zaliczanych do grupy „największych trucicieli środowiska przyrodniczego”.  Należy tu również wspomnieć o jednej z pierwszych konferencji, zorganizowanej wspólnie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym we wrześniu 1991 roku pt. „Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w warunkach gospodarki rynkowej”.

Stowarzyszenie, mimo dużych problemów w pozyskiwaniu środków finansowych, zajmuje się działalnością wydawniczą realizowaną w trzech formach. Są to:

 • Biblioteka „Ekonomia i Środowisko”, która skupia się m.in. na wydawaniu materiałów konferencyjnych, a jej redakcją zajmuje się prof. dr hab. Kazimierz Górka z Akademii Ekonomicznej w Krakowie;
 • Czasopismo naukowe „Economics and Environmental” (dawniej „Ekonomia i Środowisko”), którego redaktorem naczelnym jest dr hab. inż. Elżbieta Broniewicz (do 2021r. funkcję pełnił prof. dr hab. Bazyli Poskrobko);
 • Wydawnictwa książkowe Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku, którego prezesem jest dr hab. inż. Elżbieta Broniewicz (wcześniej mgr inż. Andrzej Demianowicz).

Członkowie Stowarzyszenia udzielają się w ciałach doradczych w sprawach środowiska przyrodniczego oraz wykonywania ekspertyz i opinii polityki ekologicznej. W ramach Stowarzyszenia prowadzone były następujące prace kierowane przez prof. dr hab. Kazimierza Górkę:

 • Euroregiony jako czynnik rozwoju gospodarczego terenów przygranicznych i ochrony środowiska w Polsce;
 • Modyfikacja systemu opłat za składowanie odpadów – badania ankietowe;
 • System finansowania inwestycji środowiskowych w Polsce w porównaniu do uregulowań Unii Europejskiej – badania ankietowe.

 

Formularz kontaktowy

6 + 1 =

Dane kontaktowe

E-mail

kontakt@psesizn.pl

Adres

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
ul. Gramatyka 10/105
30-067 Kraków, Poland

Skip to content