Webinarium – 25.06.2020 r.: „Porównanie wyników ankiet analizy sąsiedztwa parków narodowych i krajobrazowych Polski i Niemiec”

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych do uczestnictwa w specjalnie zorganizowanym webinarium pt. „Porównanie wyników ankiet analizy sąsiedztwa parków narodowych i krajobrazowych Polski i Niemiec”.

Webinarium odbędzie się 25.06.2020 roku w godzinach od 17:00 do 18:30 (w tym 0,5 h na dyskusję) i będzie przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi komunikowania na odległość MS Teams.

W celu uczestnictwa w webinarium prosimy o skorzystawnie z poniższego linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8b0b0e4d49b44bc4a2cfc2f56077455d%40thread.tacv2/1591804015764?context=%7b%22Tid%22%3a%220aa66ad4-f98f-4515-b7c9-b60fd37ad027%22%2c%22Oid%22%3a%22641a047c-1d51-4e5c-ae49-b8e8310e7363%22%7d

Skip to content