W dniu 9 grudnia 2022 r. w Warszawie został podpisany List intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Sekcją Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (PSEŚiZN) a Sekcją Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (KILiW PAN).

Sekcja Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód PSEŚiZN działa pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Rafała Miłaszewskiego od 2007 r., zrzesza 31 członków: ekonomistów oraz inżynierów środowiska, prowadząc działalność w dwóch głównych nurtach: naukowo-badawczym oraz dydaktycznym. Sekcja była m.in. organizatorem 8 seminariów naukowych dot. ekonomicznych aspektów gospodarki wodnej. Efektem współpracy nawiązanej dzięki zrzeszeniu się w Sekcji naukowców z wielu krajowych ośrodków naukowych jest szereg publikacji dydaktycznych wspomagających nauczanie ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, wspólne ekspertyzy oraz interdyscyplinarne publikacje naukowe.

Autor©RM

Sekcja Inżynierii Sanitarnej działa w ramach Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. W kadencji 2020-2023 przewodniczącym Sekcji jest prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia. Sekcja liczy 10 członków, ale w pracach Sekcji bierze udział również 16 członków grup problemowych, 8 członków honorowych, 10 zapraszanych naukowców oraz 9 członków stowarzyszonych. Głównym obszarem badań naukowych Sekcji są systemy inżynierii sanitarnej wdrażające idee: zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zaopatrzenia w wodę i utylizacji ścieków. Działalność Sekcji ma za zadanie wyznaczanie aktualnej problematyki badawczej z zakresu inżynierii sanitarnej, stymulację rozwoju nauki i kadr naukowych oraz integrację środowiska naukowego. W ramach działalności odbywają się cykliczne spotkania oraz seminaria naukowe. Sekcja patronuje i współorganizuje konferencje naukowe i techniczne, członkowie prowadzą aktywną działalność publikacyjną (monografie i artykuły naukowe).

Podpisanie listu stwarza formalną podstawę do nawiązania kontaktów, wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy ekonomistami i inżynierami środowiska w zakresie problematyki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, uwzględniającej aspekty techniczne i ekonomiczne, w szczególności obejmującej rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Za priorytetowe wspólne działania obu Sekcji uznano:

  • organizowanie konferencji i seminariów naukowych,
  • przygotowywanie projektów i publikacji naukowych oraz ekspertyz,
  • opracowywanie i wymianę materiałów dydaktycznych.

Porozumienie w imieniu Zarządów Sekcji podpisali: Przewodniczący Sekcji Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód PSEŚiZN prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski oraz Przewodniczący Sekcji Inżynierii Sanitarnej KILiW PAN prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia.

Autor©RM

Autor tekstu: Izabela Godyń (Politechnika Krakowska)

Skip to content