Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium „Fundusze dla klimatu czy klimat dla funduszy?”. Webinarium (współorganizowane przez sekcję Green Management PSEŚiZN) poświęcone będzie analizie dostępnych i przyszłych rozwiązań z perspektywy transformacji gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej.
W ramach webinarium omówione zostaną podstawy funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce oraz realizowane przez te instytucje zadania w zakresie ochrony środowiska. Zaprezentowane zostaną zasady dotyczące składania wniosków o dofinansowanie i rozliczania projektów w ramach wybranych programów i działań. Ponadto przedstawione zostaną przykładowe realizacje dofinansowanych przedsięwzięć związanych z klimatem.

Wydarzenie odbędzie na platformie Teams, w dniu 25 marca 2024 r., o godz.17:30. Link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhlZjBjNjYtMjIwNC00ZjgxLWE2ODQtZGI1MTFhM2Q0Mjk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%224cc832e1-d3d6-4a5a-9e37-a0aa97795030%22%7d

Skip to content