RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), informujemy Państwa:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (PSEŚiZN) z siedzibą w Krakowie.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt :
  a) listownie: Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski, ul. Źródlana 1, 62-040 Puszczykowo
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: wzbaraszewski@zut.edu.pl
  c) telefonicznie: +48 506 836 245
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie podanym przez Państwo w celu:
  a) realizacji łączących PSEŚiZN z Państwem umów lub do podjęcia działań przed zawarciem tych umów,
  b) realizacji działalności statutowej związanej m.in. z członkostwem w PSEŚiZN i udziałem w wydarzeniach organizowanych przez PSEŚiZN. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i brak wpisu na listę Członków PSEŚiZN,
  c) wykonania ciążących na PSEŚiZN obowiązkach prawnych,
  d) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PSEŚiZN lub przez stronę trzecią.
 4. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym udzielającym wsparcia w zakresie IT oraz realizującym usługi prawno-finansowe na rzecz PSEŚiZN. 
 5. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom np. policji, prokuraturze.
 6. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane i przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji umów oraz wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania ani nie są przekazywane przez PSEŚiZN do państw trzecich.

Proszę o zapoznanie się z powyższą informacją i wypełnienie wymaganych danych w zakresie informacji niezbędnych dla dalszej współpracy. Przejście do formularza możliwe jest poprzez wybranie poniższego linku lub zeskanowanie kodu obrazkowego: https://goo.gl/forms/X5iRSlMz8m6UlCtY2

Formularz kontaktowy

6 + 13 =

Dane stowarzyszenia

Telefon

500-400-300

Email

adres@email.pl

Siedziba

02-300 Miasto, ul. Testowa 150A

Skip to content