Zarząd

Zarząd PSEŚiZN kadencji 2018-2022: 

Przewodnicząca: prof. UŁ dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska

Absolwentka handlu zagranicznego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniona w Katedrze Ekonomii Rozwoju. Zainteresowania naukowe: ekonomia zasobów naturalnych, ekonomia zrównoważonego rozwoju, współpraca międzynarodowa w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego, zarządzanie środowiskowe.

Wiceprzewodnicząca: prof. US dr hab. Barbara Kryk

Uniwersytet Szczeciński

Wiceprzewodniczący: prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski

Doktor habilitowany ekonomii, psycholog i biolog, kierownik Katedry Nauk Społecznych i Pedagogiki na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Stypendysta rządu szwedzkiego i litewskiego, stażysta na uczelniach w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Zainteresowania naukowe: rozwój zrównoważony, konsumpcja energii, uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach przyrodniczo cennych oraz problematyka sprawiedliwości dystrybutywnej.

Sekretarz: dr inż. Joanna Godlewska

Absolwentka ochrony środowiska, doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt na Politechnice Białostockiej. Zainteresowania naukowe: rozwój zrównoważony na szczeblu lokalnym oraz zarządzanie środowiskiem. Wykonawca lub kierownik w ponad 20 projektach badawczo-wdrożeniowych związanych m.in. z gospodarką niskoemisyjną i programowaniem rozwoju zrównoważonego, we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwami.

Skarbnik: dr hab. Karol Mrozik

Absolwent gospodarki przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, pracownik Zakładu Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Wodnymi w Katedrze Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, stypendysta oraz stażysta Deutsche Bundesstiftung Umwelt i krajowy koordynator programu stypendialnego DBU w Polsce. Zainteresowania naukowe: zintegrowane gospodarowanie zasobami wodnymi na obszarach podmiejskich podlegających procesom suburbanizacji (głównie w obszarach metropolitalnych), w tym problemy lokalnych podtopień, przeciwdziałania suszy i planowania rozwoju małej retencji wodnej.

prof. WSB dr hab. Arnold Bernaciak

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Doradca jednostek samorządowych w zakresie rozwoju lokalnego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami. Zainteresowania naukowe: rozwój zrównoważony miast i regionów, edukacja dla zrównoważonego rozwoju, zarządzanie środowiskowe.

prof. dr hab. d.h.c. Bogusław Fiedor

Profesor nauk ekonomicznych (od 1991 r.). Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (od 1994 r.). Dyrektor Instytutu Ekonomii (1991-2016), twórca i kierownik Katedry Ekonomii Ekologicznej (1996-2005), Rektor w latach 2005-2008 i 2008-2012, Prorektor ds. Współpracy Zagranicznej 2012-2016. Członek Prezydium i Przewodniczący Komisji Ekonomicznej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 2012-2016. Członek z wyboru wielu gremiów akademickich, naukowo- zawodowych i doradczych, w tym: Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (od 1997, Vice-Przewodniczący 2010-2018, Przewodniczący 2018- …), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Przewodniczący Rady Naukowej (2010-2015) i Wiceprezes ds. Współpracy Zagranicznej (2015-2020), Komitet Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk (od 2015, Członek Prezydium), Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (członek – założyciel, Vice-przewodniczący w wielu kadencjach), Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów RP (1995-2005, Vice-Przewodniczący 1997 -2005), Komisja Man and Biosphere Polskiego Komitetu UNESCO (Przewodniczący 2000-2006), Environmental Advisory Council Prezydenta European Bank for Reconstruction and Development (1991-1995), Standing Committee for Research and Universities of the Council of Europe (jako wybrany przez KRASP przedstawiciel polskiej społecznościa akademickiej, 2009-2011). Członek rad programowych i/lub kolegiów redakcyjnych,czołowych polskich czasopism, w tym “Ekonomisty” i “Gospodarnki Narodowej”. Autor ok. 430 publikacji naukowych, w tym ok. 35 książek, jako autor, wspołautor i redaktor naukowy. Główne obszary badawcze ekonomia ekologiczna i ekonomia zrównoważonego rozwoju, metodologia i historia ekonomi, polityka makroekonomiczna. Wielokrotnie wyróżniony nagrodą Ministra właściwego ds. nauki i edukacji wyższej za osiągnięcia badawcze i edukacyjne, w tym nagrodą za całokształt osiągnięć badawczych i zawodowych (2016). Trzykrotnie wyróżniony nagrodą w konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepsze podręczniki akademickie. Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w 2015.

prof. dr hab. Andrzej Graczyk

Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu ekonomii środowiskowej i zarządzania środowiskiem, gospodarowania energią, teorii i praktyki zrównoważonego rozwoju, polityki ekologicznej i jej instrumentów, rynku w ochronie środowiska, rynku produktów ekologicznych. Autor lub współautor ponad 300 artykułów. Autor, współautor lub redaktor naukowy około 30 publikacji zwartych. Uczestniczył w 100 projektach badawczych, w tym kierował 16 zespołowymi pracami naukowymi i programami badawczymi. Uczestnik 14 międzynarodowych programów badawczych w zakresie ochrony środowiska. Za osiągnięcia naukowe otrzymał trzy zespołowe i jedną indywidualną nagrodę ministra. Laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego za książkę Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko w Białymstoku, 2005 r.

prof. dr hab. Elżbieta Lorek

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr inż. Wojciech Zbaraszewski

Ekonomista, społecznik, kierownik Pracowni Finansów na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zainteresowania naukowe: rozwój zrównoważony, efekty ekonomiczne obszarów chronionych, ekonomia zasobów naturalnych.

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: dr Monika Paradowska

Ekonomistka, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka ponad 60 publikacji poświęconych przede wszystkim problemom zrównoważonego rozwoju transportu. Główne zainteresowania naukowe: zrównoważony rozwój, zrównoważony transport, polityka transportowa na różnych poziomach, wybory ekonomiczne i zachowania transportowe.

Wiceprzewodnicząca: dr inż. Anna Dubel

Doktor nauk ekonomicznych, specjalizuje się w ekonomii środowiska i zarządzaniu środowiskiem, adiunkt w Katedrze Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Główny Specjalista w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Prowadziła badania naukowe podczas staży w International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) w Austrii, Aston Science Park – Aston University, Birmingham, UK i Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) we Włoszech. Zainteresowania naukowe: analiza ekonomiczna skutków zmian klimatu i adaptacji, instrumenty ekonomiczne w zarządzaniu ryzykiem katastrof naturalnych i w gospodarce wodnej, partycypacyjne zarządzanie na obszarach cennych przyrodniczo.

Wiceprzewodnicząca: dr Agnieszka Thier

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sekretarz: dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska

Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, dr inż. nauk rolniczych, od 2000 roku pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Honorowy Przewodniczący: prof. dr hab. Kaziemierz Górka

Kazimierz Górka profesor zwyczajny doktor habilitowany, absolwent WSE w Krakowie, w latach 1963-2015 pracownik WSE, później Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Zakładu Ekonomiki Przemysłu, dyrektor Instytutu Ekonomiki Przemysłu, kierownik Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej w latach 1987-2008, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Zarządu Oddziału Polskiego przy Europejskim Stowarzyszeniu Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (EAERE), redaktor Biblioteki „Ekonomia i Środowisko” i członek rady programowej czasopisma „Ekonomia i Środowisko”.

Formularz kontaktowy

1 + 10 =

Contact

E-mail

kontakt@psesizn.pl

Address

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
ul. Gramatyka 10/105
30-067 Kraków, Poland

Skip to content