Sekcja Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód

„Woda może być obszarem działalności gospodarczej i źródłem bogactwa, a jednocześnie stanowić zagrożenie i być przyczyną klęsk o skali przekraczającej ludzką wyobraźnię”
prof. dr hab. Wojciech Mruk
(Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii)

Sekcja Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód

powstała na podstawie Uchwały Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 4 października 2007 roku. Na Przewodniczącego Sekcji Zarząd Stowarzyszenia powołał prof. dr hab. inż. Rafała Miłaszewskiego z Politechniki Białostockiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

W 2019 roku Prezydium Sekcji Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód pracuje w następującym składzie:

 • dr hab.  inż. Rafał Miłaszewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Przewodniczący
 • dr hab. Piotr Małecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)  –   Wiceprzewodniczący
 • dr inż. Izabela Godyń (Politechnika Krakowska)  –   Wiceprzewodniczący
 • dr Ksymena Rosiek  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)  –   Sekretarz
 • dr hab. Kazimierz Górka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) –   Członek
 • dr hab. inż.  Tomasz Walczykiewicz (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy) –   Członek
 • dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie) –  Członek
 • dr inż. Anna Dubel  (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)  –   Członek
 • dr Agnieszka Thier  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) –   Członek

Działania Sekcji są realizowane w trzech głównych nurtach, czyli:

 • naukowo-badawczym,
 • dydaktycznym,
 • organizacyjnym.

Działalność naukowo-badawcza Sekcji obejmuje organizację seminariów naukowych, udział w pracach badawczych w dziedzinie ekonomicznych problemów gospodarki wodnej oraz opracowanie ekspertyz na zlecenie instytucji i organizacji. Dotychczas Sekcja zorganizowała siedem seminariów o następującej tematyce:

 1. „Analizy ekonomiczne w gospodarce wodnej”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 8-9.05.2009, Kraków.
 2. „Ekonomiczne problemy gospodarki wodnej”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, 8-9.05.2013, Głogów.
 3. „Ochrona wód i gospodarka wodna” (sesja w ramach konferencji), Uniwersytet Łódzki, 13-15.10.2014, Łódź.
 4. „Ryzyko powodzi i suszy: osiągnięcia i wyzwania”, Akademia Górniczo-Hutnicza, 08.05.2015, Kraków.
 5. „Ekonomiczne problemy gospodarki wodnej we współczesnym świecie. Deficyt i nadmiar wody”, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 09.05.2016, Kraków.
 6. „Gospodarowanie zasobami wód” (sesja w ramach konferencji), Uniwersytet Łódzki, 25-26.09.2018, Łódź.
 7. „Ekonomiczne problemy gospodarki wodnej we współczesnym świecie – wyzwania nowoczesności”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 10.05.2019, Kraków.

W ramach badań naukowych członkowie Sekcji prof. dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Stanisław Czaja z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Kazimierz Górka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Elżbieta Lorek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski z Politechniki Białostockiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. Leszek Preisner z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch z Politechniki Śląskiej w Gliwicach pełnili funkcję promotorów prac doktorskich o tematyce związanej z ekonomiką użytkowania i ochrony wód.

Na zlecenie komitetów PAN, członkowie Sekcji opracowali dwie ekspertyzy badawcze, czyli:

 1. „Założenia do opracowania metodyki oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w gospodarce wodnej” (2009), ekspertyza opracowana wspólnie przez Sekcję Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód oraz Komitet Gospodarki Wodnej PAN (prof. Kazimierz Górka, prof. Maciej Maciejewski, prof. Rafał Miłaszewski, prof. Piotr Małecki, prof. Tomasz Walczykiewicz).
 2. „Ekonomika urządzeń i systemów wodociągowych i kanalizacyjnych” (2014), ekspertyza opracowana w ramach prac Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (prof. Rafał Miłaszewski, dr inż. Beata Karolinczak).

W ramach działalności dydaktycznej Sekcji prof. Rafał Miłaszewski prowadził zajęcia z przedmiotu ekonomika zaopatrzenia w wodę i ochrony wód na studiach podyplomowych w Politechnice Krakowskiej i Politechnice Śląskiej oraz na studiach magisterskich i doktoranckich w Politechnice Białostockiej. Pomocą dydaktyczną, przy prowadzeniu tych  zajęć, był podręcznik pt.: „Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód” pod redakcją członków Sekcji dr inż. Macieja Cyglera i prof. dr hab. inż. Rafała Miłaszewskiego, opublikowany w 2008 roku przez Fundację Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku. Została wydana również, w 2009 roku, anglojęzyczna wersja tego podręcznika pt.: „Materials for studying water supply and water pollution control economics”.

W ramach działalności organizacyjnej, w latach 2007 – 2019, Sekcja zwiększyła liczbę członków z 20 do 65 osób. Oznacza to wzrost liczby członków w ciągu 12 lat o 225%. Znaczny wzrost liczby członków Sekcji stał się przesłanką do powołania w ramach Sekcji dwóch zespołów badawczych czyli:

 • Zespołu ds. Inwestycji w Gospodarce Wodnej (Kierownik Zespołu – prof. dr hab. Piotr Małecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).
 • Zespołu ds. Współpracy z Grupą Specjalistów Ekonomiki i Statystyki w Gospodarce Wodnej  Międzynarodowego Stowarzyszenia Wody – IWA (Kierownik Zespołu – dr inż. Izabela Godyń, Politechnika Krakowska).

Sekcja współpracuje z dwoma Komitetami PAN, czyli:

 • Sekcją Systemów Gospodarki Wodnej Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, kierowaną przez prof. dr hab. inż. Tomasza Walczykiewicza (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy).
 • Sekcją Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, kierowaną przez prof. dr hab. inż. Mariana Kwietniewskiego (Politechnika Warszawska).
 • Członkowie Sekcji rekrutują się z różnych uczelni ekonomicznych i technicznych w Polsce, m. in. z Politechniki Białostockiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Z Sekcją współpracuje, powołany przez Rektora Politechniki Białostockiej, Zespół Badawczy Ekonomiki Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Wód, działający w ramach Katedry Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska. Po przejściu prof. Rafała Miłaszewskiego do pracy w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od 2017 roku, zespołem kieruje dr inż. Piotr Ofman z Politechniki Białostockiej.

Aktualnie działalność Sekcji jest prowadzona w następujących obszarach tematycznych:

 • prowadzenie badań nad rolą podstawowych czynników warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, czyli Wody i Energii;
 • prowadzenie badań nad rolą oczyszczalni ścieków w procesie uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE)
 • opracowanie bazy ekonomicznych wskaźników gospodarki wodnej;
 • współpraca z Grupą Ekonomiki i Statystyki Gospodarki Wodnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Wody (International Water Association);
 • integracja działań ekonomistów zajmujących się problematyką ekonomiki użytkowania i ochrony wód z działalnością specjalistów w zakresie inżynierii środowiska.

Członkiem sekcji może zostać jedynie członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Warunkiem koniecznym jest wypełnienie poniższej deklaracji członkostwa:
Link to deklaracji tutaj

lub zeskanuj poniższy kod:

QR kod członka sekcji

Autor©DP

Formularz kontaktowy

13 + 15 =

Dane kontaktowe

E-mail

kontakt@psesizn.pl

Adres

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
ul. Gramatyka 10/105
30-067 Kraków, Poland

Skip to content